Sme hrdí na to, že v našej slovenskej komunite vznikla víkendová škola slovenského jazyka. Naša škola okrem výučby jazyka, literatúry, histórie a vlastivedy ponúka aj možnosť rozvíjať si náboženské vedomosti s prípravou ku sviatostiam.

Slovak Academy of Chicago prvý rok svojej existencie pôsobila na pôde farnosti sv. Šimona Apoštola, kde majú Slováci žijúci v Chicagu svoje korene. Ku dňu 10.9.2015 sa pripisuje oficiálne založenie tejto školy ako neziskovej organizácie a škola sa presunula do novej lokality :      

                            8840 S. Ridgeland Avenue, Oak Lawn, IL 60457

                                           St. Louis de Montfort School

Škola pozostáva z:

  • materskej školy (4-5 rokov), kde sa deti hravou formou učia základy abecedy, farby, tvary a počítať do 30
  • 1. a 2. stupňa ZŠ, kde výučba prebieha podľa osnov stanovených Ministerstvom školstva SR k danému ročníku.

Naši učitelia sú kvalifikovaní pedagógovia s ukončeným vysokoškolským vzdelaním a niekoľkoročnou praxou či už na Slovensku alebo tu v USA. Svojou obetavosťou a úsilím pomáhajú deťom príjemne stráviť sobotňajšie dopoludnie.

Vyučovanie je každú sobotu v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. a to podľa rozdelenia do ročníkov v súlade s aktuálnym školským vzdelávaním na Slovensku.

Výučba slovenského jazyka pozostáva z 3 vyučovacích hodín (1hodina trvá 55 min.) a náboženstvo z 1 vyučovacej hodiny. Rodič má možnosť voľby podľa záujmu a to pre Slovenský jazyk a náboženstvo spolu alebo iba pre jeden z daných predmetov.

Chceme umožniť každému žiakovi na našej škole získať právoplatné slovenské vysvedčenie zo slovenského jazyka, literatúry a vlastivedy. V školskom roku 2014/2015 už niektoré deti po prvýkrát držali v rukách aj slovenské vysvedčenie. Toto všetko sa nám podarilo v spolupráci so ZŠ Andreja Hlinku Ružomberok-Černová.

Na konci školského roka majú deti možnosť vykonať komisionálnu skúšku (písomná a ústna časť) a získať tak právoplatné slovenské vysvedčenie. Toto preskúšanie sa vykonáva za prítomnosti skúšobnej komisie zo ZŠ Andreja Hlinku. Rodičom sa takto otvorila možnosť zapísať svoje dieťa do tejto školy ako kmeňovej školy na Slovensku a mladej generácií sa tak otvárajú možností pre štúdium v Amerike alebo aj v Európe.

Stále sme v začiatkoch, hľadáme ďalšie možnosti vylepšenia a preto radi privítame vaše návrhy, nápady, pripomienky. Veríme, že otvorená komunikácia medzi školou a domovom je dôležitá, ak sa chceme posúvať dopredu a prispieť k rozvoju tohoto diela.

My všetci spoločne pracujeme na jednom veľkom diele - odovzdať našim deťom to, čo každý z nás nosí v srdci...

kolektív Slovak Academy of Chicago